Snickeri

Sedan starten 1992 har Conprector AB utfört allehanda snickeriarbeten, allt från stora omfattande småhusbyggnationer till mer kortvariga projekt som en välbehövlig uppfräschning för att öka trivseln i det egna hemmet eller för att finslipa ett hem innan försäljning.

Våra arbetsuppgifter inom snickeri är säsongsbetonade, under somrarna präglas uppdragen av utomhusarbeten som yttertak, altaner, fasadbyten, fönsterbyten och nästan allt annat som hör huset till. Under vintrarna präglas arbetena av allehanda inomhussnickerier som förvaringslösningar, köksbyten, innerväggar, undertak med spotlightbelysning, parkettläggning och det mesta av det andra som ryms innanför hemmets fyra väggar.

Förutom att göra våra kunders hem friska, fungerande och mer tilltalande är det givande att kunna hjälpa våra kunder att utnyttja sina hem på ett mer optimalt sätt. Det kan röra sig om allt från smarta förvaringslösningar till att bygga omfattande trädeck i olika nivåer för att kunna utnyttja en starkt kuperad tomt. I Partille genomförde vi en omfattande trädeckskonstruktion, det som enbart innan fungerat som en pulkabacke har förvandlats till två stora ytor i olika nivåer som är perfekta för större bjudningar och dessutom finns en egen pool. Det första du som kund och uppdragsgivare ska göra är att noggrant planera vad du vill få ut av byggandet, först då skapas förutsättningarna för oss att kunna förverkliga din hemvision.

Vi är ett mångsidigt och flexibelt företag med en bred kompetens genom de olika yrkesgrupperna. De olika yrkesgrupperna kompletterar och stödjer varandra, resultatet är en byggtjänst av högre kvalité och större kundnytta. Ett praktiskt exempel är när vi genomför utvändiga målningar, vid varje tillfälle dyker det upp lockpanel som gjort sitt, vindskivor som gett upp, fönster som är slut osv. Våra snickare är ett samtal bort. Tiden då kunder behövde jaga fram olika yrkesgrupper själv är förbi, vilket de flesta uppskattar. Helt enkelt en byggtjänst av högre kvalité och större kundnytta.

Bra för dig som fastighetsägare att känna till om bygglov:

Nedanstående text är inte på något sätt avsedd för att ge en heltäckande bild av alla de regler som existerar kring bygglov, anmälningsplikt och dylikt utan snarare ett försök att lyfta fram några av de vanligast förekommande frågorna hos kunder vi möter. För mer information inom ämnet hänvisar vi dig till din kommuns hemsida, i Göteborg besökar man hemsidan www.goteborg.se, klicka sedan på fliken ”Bygga & Bo”. Stadsbyggnadskontoret i Göteborg nås på nummer 031-368 19 60 eller 031-368 19 70 under kontorstider.

Inom detaljplanlagt område får du generellt sett UTAN bygglov utföra följande åtgärder:

 • Du får ändra kulör på ditt hus om husets karaktär inte ändras väsentligt och detaljplanen inte föreskriver annat. I vissa enfärgade radhusområden är kulörval på fasaden en hett debatterad fråga, kontakta byggnadsnämnden innan du målar om för att försäkra dig om att du får lov att genomföra åtgärden. Det brukar ofta vara uppenbart i vilka områden man fritt får välja kulör eftersom människor tenderar att utnyttja den möjligheten.

 • Bor du i en radhuslänga eller ett parhus med integrerade tak och planerar att renovera taket måste du följa den färgen som dina grannar har, är grannarnas takpannor röda kan du inte lägga svarta takpannor på ditt tak. Om dina grannar också planerar ett takbyte kan ni eventuellt ändra hela radhuslängans takkulör om inte detaljplanen föreskriver annat.

 • Insynsskydd i form av en mur eller ett plank i direkt anslutning till husets uteplats får byggas om konstruktionen är högst 3,6 meter lång och 1,8 meter hög, avståndet från insynsskyddet till grannes tomt måste vara minst 4,5 meter.

 • Skärmtak över altan/uteplats får vara högst 15 kvm, konstruktionen måste vara minst 4,5 meter från grannes tomt.

 • Ett eller flera uthus (friggebod/ar) som sammanlagt uppgår till 15 kvm byggarea. Med byggarea avses måttet på utsidan av fasaden, boarean är med andra ord mindre än 15 kvm. Höjden till taknock får vara maximalt 3,0 meter, måttet tas från omgivande mark. Konstruktionen får ej vara närmare grannes tomt än 4,5 meter.

 • I de flesta fall får du bygga ett staket vid din tomtgräns, ofta förekommer här begränsningar av olika slag och variationer beroende på i vilken kommun du bor. Kontakta därför byggnadsnämnden i din kommun innan arbetet påbörjas för att få reda på vilka förutsättningar som gäller för din fastighet.

 • En altan får byggas om altangolvet ej överstiger 0,6 meter ovanför omgivande mark. En högre altan påverkar utseendet så pass mycket att bygglov krävs. Om altanen byggs på ett sådant sätt att ett förråd finns under krävs bygglov, inglasning av altan kräver också bygglov.

När det gäller ej bygglovspliktiga byggnationer som insynsskydd, skärmtak och ett eller flera uthus på din tomt och avståndet till grannens tomt understiger 4,5 meter ska du ansöka om bygglov eller försöka förmå grannen att lämna ett skriftligt medgivande att denne godkänner åtgärden.

Följande ej bygglovspliktiga åtgärder kräver anmälan till byggnadsnämnden:

 • Rivning

 • Förändring av planlösning eller förändring av byggnadens konstruktion

 • Om du installerar eller förändrar en eldstad

 • Förändringar i ventilationen

 • Installation eller förändring av vatten & avlopp

 • Om du förändrar brandskyddet

 

Utanför detaljplanlagt område:

Generellt sett kan du utanför detaljplanlagt område utföra mer omfattande byggnationer utan bygglov, givetvis inte vad som helst. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun innan arbetet påbörjas.

Kontakta oss